Dit is de toegangspagina voor het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR vormt een landelijke registratie van alle grondwatervergunningen- en meldingen voor grondwater onttrekkingen, infiltraties en open bodem energie systemen in Nederland. Daarnaast bevat het LGR sinds september 2013 gegevens over meldingsplichtige en vergunningsplichtige gesloten bodem energie systemen (GBES) die onder het bevoegd gezag vallen van de gemeenten. Toegang tot de LGR applicatie is voorbehouden aan vertegenwoordigers van de genoemde bevoegde gezagen.

Het LGR wordt gebruikt voor de ondersteuning van de processen vergunningverlening, handhaving en heffingen door provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Daarnaast is het LGR een bron voor het samenstellen van beleidsinformatie en publieke informatie: De WKO tool informeert initiatiefnemers over de plaatselijke situatie m.b.t. bodemenergie systemen. Meer algemeen wordt het openbare deel van de informatie via netwerkdiensten (view- en download) gedeeld in het kader van INSPIRE per december 2013.

Historie Landelijk Grondwater Register

Sinds 1 januari 2009 is de Waterwet van kracht. In deze wet werden wettelijke taken en bevoegdheden rond het grondwater in Nederland anders verdeeld. Waterschappen en provincies en Rijkswaterstaat zijn sindsdien gezamenlijk verantwoordelijk voor de wettelijke taken rond grondwater vergunningen en meldingen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van vergunningverlening, handhaving, toezicht en heffingen.

Om het opnieuw verdelen en uitvoeren van de taken mogelijk te maken heeft Interprovinciaal Overleg (IPO), in samenwerking met de provincie Overijssel en TNO DINO, er in 2009 voor gezorgd dat de provincies en waterschappen en Rijkswaterstaat toegang hebben tot een centraal grondwaterregister. Een centraal grondwaterregister omdat men in hetzelfde geografisch gebied taken uitvoert. Provincie- en waterschappen grenzen stemmen niet altijd overeen: Sommige waterschappen liggen in twee of meer provincies, provincies hebben vaak te maken met 2 of meer verschillende waterschappen. Een gezamenlijk register kan ook bijdragen aan de uniformiteit en de uitwisseling met overige belanghebbenden, zodat dit de dienstverlening uiteindelijk ten goede komt.

In 2012 heeft het ministerie van Infrastructuur en milieu de wens uitgesproken om het ook geschikt te maken voor de registratie van gesloten bodem energie systemen. Gezien de inhoudelijke overlap met de reed aanwezige open bodem energie systemen en de gelijksoortig van proces (vergunningverlening, meldingen en handhaving) is besloten dit te realiseren. De benodigde functionaliteit is in 2013 gerealiseerd middels het project Herbouw LGR. Sinds september 2013 zijn enkele tientallen gemeenten en omgevingsdiensten aangesloten op LGR.

Inhoud van het LGR

Het LGR is goed te vergelijken met een grote kaartenbak waarin de toestand van het grondwatervoorraadbeheer van de provincie of het waterschap, op enig moment is vast te stellen. De gegevens in het LGR geven inzicht in de individuele vergunning of melding. De vergunning (het feitelijke besluit) zelf is niet opgenomen in het systeem. De gegevens over de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid geven inzicht in de omvang van de onttrekkingen in een bepaald gebied. Ook zijn deze gegevens de wettelijke en noodzakelijke basis voor het opleggen van de provinciale grondwaterheffing.

De gegevens zijn dus voor diverse doeleinden te gebruiken. Onder andere per inrichting, per gebied, te provincie, per doel kunnen gegevens worden verzameld en gebruikt voor onderzoek naar het grondwaterbeheer. Het is mogelijk dat ook de historische gegevens van onttrekkingen kunnen worden opgenomen. Het betreft onttrekkingen die gestopt zijn en voorgaande vergunningen en/of meldingen.

Rechten, rollen en vragen

Het LGR is een applicatie met een bijbehorende database die niet zonder meer toegankelijk is. Voor het gebruik hiervan kunt u een gebruikersnaam en paswoord aanvragen bij de servicedesk van het LGR via lgr@gbo-provincies.nl

Als (potentiële) gebruiker van het LGR kunt u via de aangewezen contactpersoon bij uw organisatie (provincie, waterschap, gemeente, omgevingsdienst) toegang tot het LGR aanvragen. Is uw organisatie nog niet aangesloten dan kunt u zich melden bij de beheerder via lgr@gbo-provincies.nl

Toegang tot LGR is voorbehouden aan vertegenwoordigers van het bevoegde gezag. Aanvragen van derden worden niet in behandeling genomen.